You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Společnost
Zemědělská a.s. Čejkovice se sídlem Bílovická 950, 696 15 Čejkovice
IČ: 255 04 932
jako povinná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), tímto informuje, že zavedla vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné učinit oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.:
OZNÁMENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ
Společnost Zemědělská a.s. Čejkovice se zavazuje přijímat od svých zaměstnanců či jiných osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu, oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, pro kterou oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem takové práce nebo jiné obdobné činnosti. Předmětem oznámení může být jednání, které:
 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice činí alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů,
 4. nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti,
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
  Příslušná osoba
  Za účelem splnění své povinnosti ustanovila společnost Zemědělská a.s. Čejkovice příslušnou osobu pro přijímání a následné řešení oznámení. Příslušnou osobou je:
  • Bezůšek Petr tel.724 202 012, e-mail: bezusek@zemcejk.cz
  Způsob podání oznámení
  • K podání oznámení může oznamovatel využít následující způsoby vnitřního oznamovacího systému:
   1. listinnou zásilkou na adresu sídla společnosti Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, přičemž obálku je nutno zalepit a označit „WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“,
   2. na e-mailovou adresu příslušné osoby bezusek@zemcejk.cz,
   3. 3. ústně, a to osobně po domluvě s příslušnou osobou ve lhůtě do 14 dnů od požádání nebo telefonicky na tel. čísle724 202 012, přičemž o ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.Oznámení lze však učinit taktéž prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
  Náležitosti oznámení
 5. Oznámení podávané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice musí obsahovat minimálně tyto údaje:
  1. jméno, příjmení a datum narození oznamovatele (případně jiné údaje umožňující identifikaci,
  2. určitý a srozumitelný popis jednání, které je předmětem oznámení, z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit
  3. případné důkazy a podpůrné informace, na jejichž základě je podáváno oznámení.
  4. Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Společnost Zemědělská a.s. Čejkovice však upozorňuje, že není povinna se zabývat anonymním oznámením, které nesplňuje podmínky § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů.
   Povinný subjekt v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).
   OCHRANA OZNAMOVATELE Jak je chráněna identita oznamovatele?
   K oznámení má přístup pouze výše uvedená příslušná osoba, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele.
   Ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními
   Oznamovatel je chráněn před tzv. odvetnými opatřením. Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiným osobám výslovně uvedeným v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů může způsobit újmu (např. osoba blízká). Mezi zakázaná odvetná opatření patří např.
   • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
   • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
   • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
   • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
   • neumožnění odborného rozvoje,
   • výpověď nebo odstoupení od smlouvy aj.
   • Poučení o vědomě nepravdivém oznámení
    Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.